конспект лекций, вопросы к экзамену

Використання канцеляризмів у діловому мовленні. Штампи у слововживанні. Мовні кліше у документах

Канцеляризми

Використання канцеляризмів у професійному мовленні В  офіційно-діловому  стилі  дуже поширені  канцеляризми  –   слова,  словосполучення, граматичні форми і конструкці ї , властиві , переважно,  офіційно-діловому стилю. У документах вони забезпечують «казенний»  характер,   позбавляють   документ   емоційності ,   надають   безособового  характеру, наприклад: доводжу до вашого відома (замість повідомляю) ,  необхідно вжити термінових заходів (замість треба) , такий стан речей  є неприпустимим (замість це неприпустимо) , в результаті ретельного  розслідування (замість розслідуючи) ,  мали місце (замість було) . Для канцелярського  стилю  характерним є  віддієслівні   іменники з  суфіксами  –ення,   -ання:  засвідчення,  використання,  забезпечення,   закріплення.

Дуже   часто   віддієслівні   іменники   вживаються   у   сполученні   з  відіменними прийменниками у справі , у відношенні , в плані , в силу, за  рахунок, згідно з, в результаті , з метою, по ліні ї . Наприклад: Цей закон  відіграє  велику  роль  у  справі   зміцнення  зв’язків    між  обласними  центрами;  З метою забезпечення  шкіл навчальними посібниками  створено фонд «Випускник».

Зловживання   канцеляризмами   та   іншими   словесними  штампами  призводить до багатослів’я. Намагаючись надати висловлюванню велику  значимість,  дуже часто простим думкам надають складну словесну форму,  в результаті  чого зміст речення втрачає свою чіткість,  зрозумілість.     Канцеляризми властиві для офіційно-ділового стилю, однак у інших  стилях вони тягнуть за собою появу такого небажаного явища, як мовні  штампи,  «слова-паразити»,  тавтологія,  плеоназм  і  т.п.

Штампи

Наша мова надзвичайно багата засобами вираження. Однак не слід  забувати і того, що в ній є дуже багато слів і зворотів, які втратили від  частого вживання свою свіжість, яскравість, роблять нашу мову бідною,  сухою. Такі слова і вирази прийнято називати мовними штампами. Отже,  мовні штампи – це вислови, які механічно відтворюються і в результаті  багаторазового   повторення   втратили   свою  образність   і   стилістичну  виразність   (боротьба   по   винищенню…,   експеримент   по  застосуванню…) .

Найбільш часто штампи зустрічаються у мові тих, хто за родом своєї  діяльності   повинен   постійно   користуватись   монологічною   мовою  (кореспонденти,  лектори,  вчителі тощо) . Головною причиною породження  штампів є відсутність в авторській мові  тих засобів,  які  допомогли б швидко,  зручно й економно висловити думку. Тому й спостерігається нанизування  кількох абстрактних слів,  розташованих поряд:  питання підвищення;   забезпечення виконання; здійснення завдання; виконання зобов'язання.  У   таких   випадках   найкраще   один   із   іменників   (перший)   замінити  інфінітивом:  забезпечити  виконання;   виконати  зобов'язання.  Слово  питання  слід уникати, зважаючи на широкий діапазон його значення  (предмет   думки,   завдання,   навіть   проблема) .   Не   рекомендується  користуватись  цим  словом,  розмірковуючи про  прості ,   буденні  речі ,  наприклад,  питання   придбання   комп’ютерів   розглядатиметься  пізніше; питання про озеленення міста не розглядалося. Іноді в основу  таких словосполучень вводяться слова робота, боротьба, експеримент,   дослідження та ін. , за якими йде не властивий загальнонародній мові  прийменник по. Повторюючись у багатьох словосполученнях, він також  штампує мову: робота по впровадженню…, боротьба по винищенню…,   експеримент по застосуванню…, дослідження по ліквідаці ї…, які треба  змінювати  словосполукою  з  прийменником  з  або  зовсім  змінювати  (впроваджувати,   винищувати,   експеримент   із   застосуванням,   дослідження з ліквідаці ї) .

Одні й ті самі слова-означення, що додаються часто до іменників у  мовних   кліше,   також  бувають  штампами:  мати   велике   значення,   відігравати важливу роль,  приділяти значну увагу,  склалися певні   стосунки, викликають значний інтерес, у даний час  та ін. Особливо  невиразні   означення   певний   і   даний,   які   потрібно   замінювати  конкретними прикметниками та займенниками – невеликий, незначний, цей.

Штампами вважаються й словосполучення,  які  часто повторюються  і  не  несуть ніякої інформаці ї наприклад:  треба сказати; слід зазначити;   потрібно відзначити.

Кліше

Стислість, точність і уніфікованість документів забезпечується широким  використанням мовних кліше.  Кліше – стандартні мовні одиниці , яким  властивий   постійний   склад   компонентів,   закріпленість   за   певними  ситуаціями,  що   спричинено   позамовними   чинниками,   або  формою,  жанром   спілкування:  встановити   контроль;   визвольний   рух;   патріотичне   виховання;   посилення   боротьби   із   зловживаннями;   ринкова   економіка;   організована   злочинність;   у   зв'язку   з;  закон  прийнято в першому читанні.  

Поява кліше пов'язана з частотністю й повторюваністю ситуаці ї .  Якщо в  інших   функціональних   стилях   кліше   є,   як   правило,   стилістичним  недоліком,  помилкою,  то  в офіційно-діловому  стилі   сприймається як  звичайний,   обов'язковий   компонент.  Наявність   стандартних   висловів  полегшує,  скорочує процес укладання текстів.

Вирізняються деякі  види кліше:

  • прості , що складаються із двох слів:  мати на увазі ; екстремальна ситуація;  плинність кадрів;
  • ускладнені , що мають більше двох слів:  брати участь у заходах;  входити в коло  інтересів;
  • складні , що практично мають у своїй структурі два простих кліше, які поєднані  в один блок:  відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Часто в діловому спілкуванні спостерігаються неточності у вживанні  кліше.  Помилками,  зокрема,  можна вважати використання таких структур  (як правило, за іншомовними моделями) : більша половина (треба більша  частина) , переважна більшість (треба  більшість) , зняти з займаної   посади (треба зняти з посади) , прейскурант цін (треба прейскурант) і  т.д  

28.01.2015; 22:31
просмотров: 34818