конспект лекций, вопросы к экзамену

украинский

 1. Використання займенників у діловому мовленні
 2. Особливості використання прикметників у ділових паперах
 3. Вживання слів іншомовного походження в ділових паперах
 4. Застарілі слова в документах. Неологізми у діловому мовленні
 5. Омоніми та багатозначні слова у діловому мовленні
 6. Використання канцеляризмів у діловому мовленні. Штампи у слововживанні. Мовні кліше у документах
 7. Тавтологія. Плеоназм. Зайві слова
 8. Категорія роду іменників у ділових паперах. Категорія числа іменників
 9. Складноскорочені слова (абревіатури) та графічні скорочення у ділових паперах
 10. Основні правила правопису українських прізвищ. Основні правила відтворення російських прізвищ українською мовою. Творення та правопис імен по батькові
 11. Вживання сполучників у діловому мовленні
 12. Формально-граматичний аспект речення
 13. Синтаксичні звязки
 14. Особливості оформлення тексту документів
 15. Вживання книжних та урочистих слів у документах
 16. Правопис закінчень власних і загальних назв у кличному відмінку при звертанні
 17. Складні випадки вживання великої літери
 18. Правила запису цифрової інформації
 19. Категорія відмінка. Відмінювання іменника.
 20. Якісні прикметники. Лексико-граматична форма якісних прикметників
 21. Відмінювання числівників. Синтаксичні зв'язки числівника з іменником
 22. Основи наратології: наративні коди Р.Барта
 23. Асиміляція за місцем і способом творення та за м'якістю
 24. Присудок
 25. Діалектологія
 26. відміни в укрїнській мові.
 27. Категорія стану дієслова
 28. Групи прислівників за значенням
 29. Частка в українській мові
 30. Підмет в українській мові
 31. Формально-граматична класифікація
 32. Логіко-граматична класифікація
 33. Структурно - семантична класифікація
 34. Форми і види мовлення
 35. Чергування приглшосних фонем за винятком явищ 1 та 2 палатал1зац1й. Чергування твердих задньоязикових і фарингальної з передньоязиковими твердими свистячими: ігі - ізі, ікі - іці, іхі - ісі
 36. Голосні фонеми, їх класифікація, характеристика. Варіанти голосних фонем.
 37. Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (губні). Їх варіанти.
 38. Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (зубні передньоязикові).
 39. Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (ясенні передньоязикові).
 40. Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (середньоязикові).
 41. Приголосні фонеми ,їх класифікація.Характеристика приголосних (задньоязикові та глоткова).Їх варіанти.
 42. Приницпи вживання великої букви.
 43. Поняття про два типи звукових змін.
 44. Закономірності сполучуваності звукових одиниць в укр..мові.Палаталізація.
 45. Асиміляція приголосних, її різновиди. Асиміляція за дзвінкістю та глухістю.
 46. Асиміляція за мякістю на носовим резонатором.
 47. Спрощення в групах приголосних
 48. Чергування голосних фонем. Найдавніші чергування.
 49. Чергування приголосних.1,2 палаталізації
 50. Чергування О. Е з І
 51. Місце синтаксису у шкільному курсі мови. Формування синтаксичних понять.
 52. Мовна норма. Типи мовних норм
 53. Норми пунктуації
 54. Документ як основний вид ділового мовлення. Класифікація документів
 55. Засоби лексико-синонімічного увиразнення:стилістично забарвлені слова
 56. Чергування Е з О після шиплячих та Й
 57. Критерії класифікації документів
 58. Вигуки, їх різновиди та функції у мовленні.