конспект лекций, вопросы к экзамену

Тавтологія. Плеоназм. Зайві слова

Тавтологія (грец. те саме слово) – поєднання однокореневих слів для  посилення експресивних відтінків позначуваних ними понять. У багатьох  випадках тавтологія свідчить про бідність словникового запасу того, хто  говорить   і  пише.  Тавтологія як  спеціальний прийом  створює  певну  надлишковість,  або збагачує вислів додатковими відтінками –  і  змістовими  і  експресивними,   наприклад:  Знання   іноземних  мов   бібліотекарями  безумовно позначається на якості роботи при обробці книг і роботі з  каталогами.

Помилки такого типу можна легко виправити:  одне з повторюваних слів  замінюється синонімом або зовсім викидається  із тексту ( . . .якості роботи  з книгами та каталогами).  Однак тавтологія не завжди вважається  негативним явищем у мові .  Тавтологічні  сполуки – характерна риса  народнопоетичних творів:  з діда-прадіда, з давніх-давен, тьма-тьмуща,   рано-пораненьку.

Однак   у   науковому,   публіцистичному,   офіційно-діловому   стилях  тавтологія – це мовленнєва помилка. Наприклад, поширені в цих стилях  вислови типу за свідченням свідків  (бажано за свідченням очевидців) ,  зобразити образ злочинця (намалювати, відтворити образ злочинця) ,  зробити роботу  (виконати роботу) ,  прорахунки враховано  (недоліки  враховано) .

Про явище тавтологі ї треба пам’ятати при перекладі з російської мови  на українську і навпаки: відсутні в оригіналі однакові або однокореневі  слова   можуть   з’явитись   при   перекладі .   Наприклад:  Российское  правительство   получило   официальное   письмо   от   соседнего  государства.  При   дослівному   перекладі   українською,   речення   буде  містити тавтологію:  Російський уряд  одержав  офіційного листа від  сусідньої  держави    .      Речення  «Він   висловився   дотепно,   вживши  фразеологічний вираз»  у російському перекладі  також може звучати  невдало:  Он  выразился  остроумно,   употребив   фразеологическое  выражение    .     Щоб уникнути небажаної тавтологі ї , слід підібрати синоніми  до одного з слів тавтологічної  пари:  выразился – высказался,  выражение –  оборот, сочетание і тому подібне. В інших випадках потрібно змінювати  структуру речення: Російському урядові було надіслано офіційного листа  від сусідньої  держави.

Не кожне повторення спільнокореневих слів може вважатися мовною  помилкою.  Існує багато словосполучень,  у яких тавтологія неминуча,  наприклад:  словник іншомовних слів, чорні чорнила, загадати загадку,   розмовна мова,  зупинитися на зупинці ,  закрити кришкою.

З тавтологією дуже тісно пов’язане й  інше мовне явище,  що називається  плеоназмом.  Воно полягає в тому,  що в тексті  опиняються поряд  однозначні   слова   і   вирази.   Так,   дуже   часто   до   іменника   додають  прикметник-уточнення, який за змістом майже співпадає з іменником, а  тому є непотрібним, зайвим, наприклад:  переважна більшість  (слово  більшість уже включає поняття переваги) , пам’ятний сувенір (сувенір і є  «подарунок на пам’ять») ,  вільна вакансія  (вакансія – вільна, незаймана  посада) , сміливий ризик (ризик завжди пов’язаний зі сміливістю) , адреса  проживання (адреса – місце,  де людина проживає) .

Іноді плеоназм виникає в результаті поєднання українського слова з  іншомовним,  наприклад:  прейскурант цін  (Preis  з німецької  «ціна») ;  промислова індустрія  (промисловість й індустрія – синоніми) ;  старий  ветеран (лат. veteranus – «старий,  досвідчений,  переносно – той,  хто довго  працював на якійсь ниві  діяльності) ;  окремі  епізодичні  явища  (грец.  53епізодичний – окремий, випадковий) ; перспектива на майбутнє (франц.  перспектива – види, плани на майбутнє) ;  своя автобіографія  (в слові  автобіографія   вже   включено   поняття   «своя») .   Деякі   плеонастичні  словосполучення закріпилися у мові і не вважаться сьогодні порушенням  лексичних норм. Це такі вирази, як:  експонат виставки (лат. ехропо –  виставляю напоказ) ,  монументальний пам’ятник  (лат.  monumentum –  знак пам’яті ) ,  реальна дійсність  (лат.  real ism  – дійсний) ,  букіністична  книга (фр.  bouquin – стара книга) .

До плеоназмів належить також невмотивоване поєднання у вузькому  контексті  синонімів,  які  дублюють значення один одного:  схвалити  рішення  одностайно   і   однодушно,   виявляти  до  когось  неповагу   і   непошану тощо.

Негативно впливає на мову перевантаження речень зайвими словами.  Наприклад: У травні місяці було не виплачено заробітну плату (слово  місяць є зайвим) ; О двадцять другій годині вечора відбудеться концерт  (слово вечір – зайве) .

Дуже   багато   зайвих   слів   зустрічається   у   діловому   листуванні :  Власноручний підпис громадянина (підпис громадянина) ; На сьогоднішні   день   конструкторське   бюро   розробляє  (конструкторське   бюро  розробляє) ;  Додатки до тексту  (додаток 1) ;  Вважаємо за можливе  просити   (просимо) ;  Поспішаємо   повідомити  (повідомляємо) ;  Надсилаємо на підпис  і  затвердження (надсилаємо на розгляд) . Зайвими бувають слова даний,  певний,  так би мовити,  взагалі ,  тобто.  Багато   з   них   належать   до  числа   вставних   слів,   однак,   втрачаючи  модальність,  вони перетворюються в слова-паразити   

28.01.2015; 22:32
просмотров: 41152