конспект лекций, вопросы к экзамену

Вживання книжних та урочистих слів у документах

Залежно від сфери використання прийнято виділяти дві групи слів:

  1. лексика стилістично нейтральна (міжстильова);
  2. лексика стилістично маркована.

Остання поділяється, у свою чергу, на книжну ( наукову, ділову,  газетно-публіцистичну)   і  розмовну. До міжстильової ( нейтральної ) лексики належать слова, не закріплені  за яким-небудь стилем.  Вони можуть вживатися будь-де:  підручник,  газета,  документ,   художній   твір,   приватна   бесіда   тощо.   Нейтральні     зі  стилістичного погляду слова можуть називати конкретні предмети (вікно,  стіл, автомобіль) , явища (вітер, дощ, грім) , ознаки предметів (зелений,  холодний,  надійний) ,  місце  і  час (сьогодні , далеко,  завтра) тощо.  До нейтральної лексики належить також більшість числівників, займенників, прийменників,  сполучників:  один,  десять,  я,  наш,  він,  але,   і ,  у,  за тощо. Нейтральні слова становлять основу словникового запасу української мови.  Вони переважають у тексті  будь-якого стилю.

До книжної лексики належать слова, що вживаються переважно в писемних   різновидах   літературної  мови   і  майже   не   вживаються   у розмовному.   Книжні   слова   мають   відтінок   офіційності ,   урочистості . Більшість з них належать до іншомовної лексики, наприклад: економіка,  асигнація,  експеримент,    еквівалент,  контингент,  конфіденційний,  корифей, ізотоп, благословенний, деструктивний, диференціювати та ін.

Книжне     забарвлення   мають   терміни,   слова,   що   виражають загальнонаукові   поняття   і   вживаються   в  широкому,   узагальненому значенні .   Наприклад:  прогрес, історія, методика, політика, форум,  31абітурієнт,   компонент,   демократизм.  Сюди   належать   і   слова   з абстрактним значенням,  що мають суфікси -анн(я),  -ість,  -тт(я),  -енн(я), -інн(я), -ств(о), -цтв(о):  функціонування, здійснення, прибутковість,  сумісництво, товариство, виробництво, співробітництво, змагання,  засвоєння,  цілісність,  одержання.

Ступінь «книжності» таких слів може бути різним – від ледве відчутного до дуже чіткого, виразного. Наприклад, незначний відтінок книжності мають   дієслова  на  –ува(ти),   -юва(ти)  (виконувати,   заповнювати,  здійснювати, тримувати, призначувати), віддієслівні іменники на  – ння,   -ття  (посвідчення,   відрядження,   прибуття),   дієприкметники  (виконуючий,   ознайомлений,   виданий,   призначений),   дієприслівники  (враховуючи,  розглянувши,  виконавши) .

До   складу   розмовної   лексики   належать   слова,   що,   будучи  літературними, надають мовленню розмовного забарвлення. Як правило,  вони використовуються в усному варіанті літературного мовлення. Ця  лексика   відтворює   прохання,   спонукання,   наказ,   ствердження,  заперечення: репетувати, роботяга, персоналка, прочухан, глухомань,   гардимер,   хитрющий,  базіка,  витрішки   продавати,   плентатися,   балакати тощо. Поза межами розмовної  перебуває просторічна лексика,  до якої належать грубі , вульгарні , перекручені , спотворені з погляду норм  літературної мови слова: звиняйте, злигатися, пика, жерти, тріскати,   варнякати,  охтобус,  ходють,  шохвер,  первий.

При виборі між книжними і розмовними словами перевага надається  книжним словам, бо вони, як правило, однозначні й не висловлюють  емоцій того, хто укладає документ. Наприклад:  Інженер успішно  /кн. /  (прекрасно /розм. /) налагодив роботу на підприємстві.  Слово прекрасно  містить емоційну оцінку,  тому воно недоречне в документах.  Книжне слово  успішно  є нейтральним і тому властиве діловому мовленню:  Він дбає  /розм. / про колектив – він піклується /кн. / (проявляє турботу /кн. /) про  колектив.

Серед «книжних» слів особливої уваги потребують так звані урочисті  слова,  тобто слова високі ,  небуденні .  Найбільша кількість помилок у  діловому стилі припадає саме на цей розряд слів. Неправильне вживання  «високих» слів у ділових паперах поширюється під впливом газетної мови,  тому що саме тут відбувається перенесення слів з однієї  сфери спілкування  в зовсім  іншу,  відмінну за своєю метою,  призначенням  і  змістом.

Це,   переважно,   помилки   такого   характеру:   1)   «урочисте   слово»  вставляється   у   текст   чисто   ділового,   виробничого   характеру;   2)  урочистими словами послуговуються в документах, де йдеться мова про  справи буденні , повсякденні , дрібні . Наприклад, урочистими є такі слова,  як  труд,  трудитися,  трудящий,  трудівник,  але   у   звичайному,  поточному  діловому  папері  повинно  вживатися:  праця,  працювати,   працівник,  робітник,  співробітник.

Можна  споруджувати  палаци,  зводити  мости,   але   корівник  будують.  Лише у деяких ділових паперах  (довідках)  можна писати  32проживає, в інших випадках перевага надається нейтральному слову  мешкає,  живе,  прописаний.

 Зачитати і заслухати можна декларацію, звернення, але не витяг з  протоколу чи акт ( їх можна прочитати й прослухати) .

Дієслову  завершити  надаємо перевагу тоді , коли треба відтворити  схвальний, урочистий тон оповіді . Це дієслово вживається для називання  успішного закінчення ді ї ,  справ:  достроково завершили річний план  будівництва. Порівняно зі словом закінчувати, завершувати має більш  абстрактне значення.  Так,  завершити   навчання,  освіту,  курс,  але  закінчити школу,  університет.

За традицією вживається: голова виборчої дільниці , голова зборів, але  глава уряду (урочисте) .

Про   функціональні   особливості   слів   нас   інформують   насамперед  тлумачні   словники   української   мови.   Характеристика   додаткового  значення дається за допомогою системи позначок:  розм.  (розмовне) ,  прост.   (просторічне) ,  книж.   (книжне) .   Ці   три   позначки   іноді  доповнюються   іншими.   Наприклад,   до   позначки   «книж.»   можуть  додаватися такі ,  що конкретизують галузь вживання того чи  іншого слова:  мед. -   медицина,  канц. -   канцелярське   тощо.   Відсутність   біля   слова  стилістичних позначок означає можливість його вживання в будь-якій  ситуаці ї . 

02.04.2015; 05:00
просмотров: 11614