конспект лекций, вопросы к экзамену

Правила запису цифрової інформації

У ділових  паперах   доводиться  мати  справу   зі   значною кількістю числових назв.  Існують певні  правила  їх оформлення.

1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиницю виміру) , записується словами, а не цифрами: комісія у складі  трьох осіб;  студентів повинно бути не більше чотирьох.

Так само записуються однозначні  числівники, якими позначаються часові межі :  випробування будуть тривати два – три місяці ; за два місяці  до закінчення терміну ді ї  контракту.Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру,   воно  пишеться   цифрами:  продано  20 центнерів  цукру;  40 гектарів землі.

Дата записується такими способами, наприклад:  З 12 вересня 2005 року або з 12.09.05, або все словами. Навчальні й фінансові роки мають такий зразок запису:  у 2005/06 навчальному році .

2.  Складні  й складені  числівники записуються цифрами,  крім тих випадків,   коли   ними   починаються   речення:  Було   заплановано   12 виступів;  Дванадцять виступів було заплановано   на завтра.

3. Цілі числа, які виражаються кількома знаками,  прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків, наприклад: 8 789 563. У числах, що позначають номери (марки машин, механізмів) , цифри на класи не розбивають,  наприклад:  р/р № 1234567859.

4.  Порядковий   числівник,  що   передається   арабськими   цифрами, вводиться в текст з відмінковими закінченнями  (вироби 1-го сорту;  радіоприймач   2-го   класу) .  Якщо   кілька   (більше   двох)   порядкових

числівників стоять поруч, відмінкове закінчення вживається лише один раз   (курсанти 1,  2,  3-го курсів) .  Числівники не мають  відмінкових закінчень,  якщо вони стоять після іменників (малюнок 2, у кресленні 4,  на с.  43) ,  а також у датах (24 серпня 1991р.) .

5.  Деякі   порядкові   числівники   для   розрізнення   позначаються   в документах   за   допомогою   римських   цифр.   Після   римських   цифр відмінкове закінчення не вводиться (назви місяців, кварталів) . Наприклад: 98По середніх школах пройшов набір учнів до Х – XІІ класів; У ІІ І кварталі недовиконання становить 25 процентів.

6.  Складні  слова,  де перша частина позначається цифрою,  записується в документаці ї комбіновано: 40-процентний , 12-томний, 70-річний. Другу частину таких назв дозволяється скорочувати,  якщо це одиниця виміру:  60 км, 500 м. Одиниці виміру при числівниках, що позначають межу чогось, пишуться тільки раз:  20 – 30 шт. ,  або від 20 до 30 км.Якщо у тексті документа наводиться ряд числових значень величини, вираженої  однією  і  тією ж одиницею виміру,  то ця одиниця виміру вказується тільки після останньої цифри: 20; 40; 50 кг або 20×30×40 см або 8.0,  8.5,  12.5 мм.

7. Окремі види інформаці ї передаються у вигляді змішаного запису, що складається з цифр  і  слів (можна 473 000,  а можна 473 тис. ;  можна 1 000 000, 1 млн. чи 10 у 5 степені) . Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих і малих чисел, а й значно полегшує  їх сприймання.

8. У діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмеженим числом зворотів:  понад,  до,  зверх,  більше (більш) ,  менше (менш) :  до вересня 2005 року.

9. Широко вживані в офіційно-діловому стилі дробові числівники, які у розмовному мовленні  мають таку відтворюваність:

  1. якщо ціла величина або чисельник позначається числами два, три, чотири, то ціла величина і знаменник матимуть закінчення -і: 2 3/7 – дві  цілі три сьомі ; 4 2/5 – чотири цілі дві п’яті , 3 4/9 – три цілі чотири дев’яті;
  2. якщо ціла величина або чисельник позначаються  іншими числами,  то ціла   величина   і   знаменник   матимуть   закінчення   –их:  15   6/7   – п’ятнадцять цілих шість сьомих, 98 7/9 – дев’яносто вісім цілих сім дев’ятих. 

10.  Збірні  числівники поєднуються:

  1. з   іменниками   чоловічого   роду:  четверо   студентів,   п’ятеро громадян;
  2. з особовими займенниками ми,  ви,  вони:  їх було восьмеро, нас було двоє.
  3. з множинними  іменниками:  двоє дверей,  троє окулярів.

Не сполучаються із збірними числівниками іменники на позначення високих та офіційних посад: сполучення на зразок п’ятеро президентів,  троє міністрів,  двоє маршалів вважаються усно-розмовними.Цифровий запис дає можливість скорочувати словесну інформацію і є цілком нормативним там, де не вимагається особливої точності чи певної урочистості .

11.   Словесний   запис   цифрової   інформаці ї   зберігається   у дипломатичному різновиді офіційно-ділового стилю, а також подекуди в інших різновидах там, де вимагається дотримання особливої  точності . Наприклад: Конвенція укладена в Гаазі вісімнадцятого жовтня тисяча дев’ятсот сьомого року,  в одному примірнику.

12. Грошові суми пишуться так: спочатку сума вказується цифрами, а в дужках – словами, наприклад: у розмірі 25 600 (двадцять п’ять тисяч шістсот)  грн. ;  578 (п’ятсот сімдесят вісім)  грн.

03.04.2015; 05:00
просмотров: 33919