конспект лекций, вопросы к экзамену

Приголосні фонеми, їх класифікація. Характеристика приголосних (зубні передньоязикові).

Система приголосних фонем, або система консонантизму СУЛМ значно складніша і більша, ніж система голосних, або вокалізму. До складу системи консонантизму СУЛМ входить 32 приголосні фонеми. Укр..мова належить до типу консонантного, адже тут приголосні переважають над голосними. Основу приголосних становлять шуми, що виникають унаслідок проходження стулення видихуваного повітря через перешкоду, що утворюється мовними органами; напруженість мовних органів при цьому зосереджена в місці створення перешколи й сила струмення видихуваного повітря більша (порівняно з голосними). Приголосні класифікують за такими принципами:

  1. за звучністю (за співвідношенням у їх творенні голосу і шуму)(сонорні, шумні (грухі та дзвінкі)).
  2. за місцем творення(за дією активного мовного органа): губні(губно-губні, губно-зубні); передньоязикові; середньоязикові; задньоязикові; глоткова, або фарингальна г.
  3. за способом творення шуму: зімкнені, або проривні(вибухові), щілинні (фрикативні), зімкнено-прохідні (носові), африкати (зімкнено - щілинні), бокові (латеральні), дрижачі (вібранти);
  4. за твердістю і м’якістю: м’які (палатальні), пом’якшені (палаталізовані).

Фонема д, - приголосна, передньоязикова, зубна, зімкнено-проривна, шумна, дзвінка, тверда. Як комбінаторний варіант д, вона може виступати перед м’якими д,т,л,н (підняти, для).

Фонема т, - приголосна передньоязикова, зубна, зімкнено-проривна, шумна, глуха, тверда. В головному вияві вона виявляється перед голосними а,о,у, е, и. перед твердими приголосними з,с, ц, дз, дж, ч, ж, ш (та, то, треба, світ). Ця фонема реалізується в ряді звукових варіантів:

  1. варіант ть, вимовляється перед ль, нь (літній, на тлі),
  2. ц, ц:, перед африкатою ц, і зубним щілинним с (багацтвом, митцем),
  3. ць, ць: перед ць, сь, (братський, тітці),
  4. ч,ч:, перед ч,ш, (заквічати, коротший).

Фонета,н –приголосна фонема, передньоязикова, зубна, зімкнено-проривна, носова, сонорна, тверда. В інваріанті це фонема реалізується перед усіма голосними крім і. в кінці сова та перед твердим и приголосними (нога, махнути, воно), перед м’якими і пом’якшеними передньоязиковими н реалізується в комбінаторному варіанті нь(синці).  Фонема дз,- приголосна фонема, передньоязикова, зубна, зімкнено-щілинна, шумна, дзвінка, тверда. Ця африката зустрічається в основному при вимовлянні звуконаслідуваних слів (дзень, дзуськи).

Фонема ц – приголосна, передньоязикова, зімкнено-щілинна, шумна, глуха, тверда. Вимовляється подібно до фонеми дз. Таким є головний вияв фонеми перед усіма приголосними крім і, перед твердими приголосними та в кінці слова.

17.07.2015; 20:56
просмотров: 7530