конспект лекций, вопросы к экзамену

Асиміляція за мякістю на носовим резонатором.

Асиміляція за м'якістю

Асиміляція за м'якістю залежить передусім від характеру приголосного, що стоїть перед м'яким.

Передньоязикові [с], [з], [ц], [дз], [т], [д], [н], [л] уподібнюються за м'якістю наступним м'яким цієї ж групи: Ідл'аІ - [д'л'а], Інавесн'іІ - [на,веис'н'і'], Ізн'атиІ - [з'н'а'ти], Іжінц'іІ - [ж'і'н'ц'і] (Білодід).

Передньоязикові зімкнені [д], [т], [н], [л], перед усіма іншими пом'якшеними приголосними [р'], [к'], [г'], [м'], [б'], [в'], [ф'], [ж'], [ч'], [ш'], що вимовляються як напівм'які, асиміляції не сприймають: ІменшіІ - [ме'нш'і], Ідр'апатиІ - [др'а'пати,], Ітр'охІ - [тр'о'х], ІпалкіІ - [палк'і'] (Білодід).

Передньоязикові щілинні [с], [з] й африкати із свистячим елементом [ц], [дз] на відміну від передньоязикових [д], [т], [н], [л] у позиції перед губними та [р] можуть пом'якшуватися, хоча й непослідовно ІсвітІ - [с'в'іт] і [св'іт], І цвіл'І - [ц'в'іл'] і [цв'іл']. І завжди: [зр'а'чиї], [ср'і'бниї], [зб'ір].

Перед [з], [с], [ц], [В], [т], [д], [н], [л] приголосні [д], [з] часто пом'якшуються також на межі префікса й прийменника: Івідт'атиІ - [в'ід'та'ти], І в ід н'огої - [в'ід'^н'о'го], Іпідн'іжжаІ - [п'ід'н'і'ж':а], Івідд'ілІ - [в'і'д':іл] (Білодід).

Перед приголосними [р'], [к'], [г], [м'], [б'], [в'], [ф'], [ш'], [ч'], [ж'], що стоять на початку кореня, приголосні [д], [з] в кінці префікса не пом'якшуються: ІвідвікуІ - [в'ідв'і'ку], Ізвідкіл'аІ - [зв'ідк'іл'а'], Івідр'ізуватиІ - [в'ідр'і'зувати,], ІпідмітатиІ - [п'і|Дм'іта'ти], Іпідр'адІ - [п'ідр'а'д] (Білодід).

Асиміляція за носовим резонатором

Асиміляція за носовим резонатором не властива сучасній українській літературній мові, але вона відома багатьом діалектам. Виникає під впливом носового приголосного [н] на попередні губні [б], [в] та передньоязиковий [д] (м'яке піднебіння з піднебінною завіскою під час артикуляції попереднього приголосного передчасно опускається, унаслідок чого він перетворюється у відповідний носовий приголосний): [б] > [м], [в] > [м], [д] > [н]: Ір'івнийІ - [р'і'мниТ], ІдавноІ - [дамно'], Іср'ібнийІ - [ср'і'мниї], Іспідниц'аІ - [с'п'ін:и'ц'а]

19.07.2015; 05:00
просмотров: 963