конспект лекций, вопросы к экзамену

Місце синтаксису у шкільному курсі мови. Формування синтаксичних понять.

Діючі програми з укр.мови виділяють 4 етапи у вивч.синтаксису.

 1. Практичне ознайомлення з синтаксисом у 1-3кл,
 2. пропедевтичне вивчення в 4 кл;.
 3. поглиблення знань з синтаксису під час вивч.морфології на синтаксичній основі в 5-6 класах;
 4. систематичний курс синтаксису в 7-8 кл.

Вимоги програми:

8-9кл. 8 кл – словоспол, реч, види реч, просте, двоскладне, підмет і присудок, Означення, додаток і обставина як друг. члени речення (повторення). Односкладні реч.,Односкладні прості реч з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові, неозначено-особові, безособові) і підмета (називні).Односкладні реч. як частини складного реч. повні й неповні реч. Просте ускладнене реч. Реч. з однорідними членами, Однорідні члени реч. Реч із звертаннями, вставними словами (словоспол, реч).

9 кл  - Пряма й  непряма мова Складне речення і його ознаки. Склсур, скл підр, безспол реч, Складне речення з різними видами сполучниково­го й безсполучникового зв'язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

10-11 кл. - повторення

Мета: Систематизувати знання учнів про словоспо-лучення, речення;

 • усвідомити значення синтаксису для комуні-кативної діяльності учнів;
 • зрозуміти необхідність  вивчення синтаксису у взаємозв’язку з іншими розділами мови;
 • осмислити ефективність вивчення інших розділів на синтаксичній основі

ЗМІСТ: Словосполучення. Головне і залежне слово Речення. Головні і другорядні члени речення. Просте речення. Просте ускладнене речення. Складне речення. Речення з прямою і непрямою мовою Складне синтаксичне ціле; Інтонація

ЗАВДАННЯ: Сформувати в учнів уміння розрізняти словосполучення і речення; *знаходити в словоспо-лучення головне і залеж-не слово, ставити запи-тання до залежного; *визначати головні і другорядні члени рече-ння, засоби їх вираження; *розрізняти просте і складне речення; *усвідомити основні ознаки складного синтаксичного цілого; показувати зв'язок синт з пункт, а також навч правильно викор синт конструкції в текстах.

ОБЄКТ ВИВЧЕННЯ: Словосполучення. Речення. Синт зв’язок Засоби зв’язку між компонентами синт одиниць; Інтонація  Порядок розташу-вання елементів як засобу вираження смислових і грам. зв’язків між мовними одиницями

Особливості-Полягають у:

 • поетапному формуванні  умінь і навичок розпізнавати словоспо-лучення, речення,  здійснювати синтаксичний аналіз речення;
 • у сприйнятті учнями категорій синтаксису практичним шляхом;
 • вивченні інших частин мови на синтаксичній основі;
 • ролі синтаксису для формування комуніка-тивних умінь і навичок

Формування понять: учні мають знати що синтаксична система мови-це сукупність можливих моделей сполучення слів і структурно-функціональних типів речень. Вони обслуговують види і форми спілкування., що синт.як розділ граматики вивч.словоспол,речення.про такі синтаксичні одиниці-слово,словосп, речення,текст(сукупність речень)різницю між реч(завершена у смисловому,інтонац. Відношені одиниця,виражає думку, комунікативнв ф-ія) і словосп., вміти розрізняти сурядн,підряд,без получ.

Зв'язок. Знайти в речені словосполук, визначати в словоспол. Головне і залежне слово, виділяти головні і другор.чл.реченя,. Найефективніший метод формування вмінь і нав.-метод вправ у поєднанні з наочністю (напр.,скласти схему словосп,речення, підкреслити гол.чл.реч тощо))

21.07.2015; 05:00
просмотров: 2556